Kršitve in ukrepi

Otrokom se zaradi storjenih kršitev izrečejo vzgojni ukrepi, določeni s tem pravilnikom. Pri izvajanju teh ukrepov, se upošteva temeljna zakonodaja.
Po Zakonu o osnovni šoli, čl. 60/d, so vzgojne dejavnosti proaktivne, preventivne, svetovalne, usmerjevalne ter druge, s katerimi šola/zavod razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona.
Namen vzgojnih ukrepov je, da se otrokom in mladostnikom z varstvom, s pomočjo, z nadzorom nad njimi in z razvijanjem njihove osebne odgovornosti, zagotavljajo njihova vzgoja, prevzgoja in ustrezen osebnostni razvoj.
Pri izbiri določenega ukrepa se upoštevajo:

 • predvidene vzgojno-pedagoške posledice ukrepa, cilji, ki se želijo doseči,
 • primernost in izvedljivost ukrepa, zmožnost presoje lastnih dejanj glede na starost, zrelost,
 • mentalne sposobnosti ter druge osebnostne značilnosti otroka/mladostnika,
 • nagibi oz. motivi za dejanja,
 • škodljivost dejanja in
 • ponavljajoče kršitve.

Vrste kršitev pravil

Lažje kršitve so:

 • občasno neodgovorno ravnanje in neupoštevanje dolžnosti in odgovornosti po pravilih domskega reda,
 • otrok ne sodeluje ali moti skupinsko dejavnost,
 • malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem Doma,
 • neodgovorno opravljanje dežurstva in drugih obveznosti,
 • neurejenost osebnih stvari, malomarnost pri vzdrževanju čistoče v bivalnih prostorih,
 • nedovoljeno zapuščanje skupine ali Doma,
 • onesnaževanje okolice Doma,
 • izposojanje oblačil in predmetov…

Težje kršitve so:

 • ponavljanje lažjih kršitev,
 • zamujanje ob prihodu iz šole in izostajanje od pouka,
 • nespoštljivo ravnanje s hrano,
 • prihod v Dom pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,
 • kršitev prepovedi kajenja v prostorih Doma,
 • posedovanje alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc v Domu,
 • uživanje alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc v Domu ali njegovi okolici,
 • napeljevanje drugih k uživanju nedovoljenih substanc,
 • posedovanje oziroma uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v Domu (razni nevarni predmeti, snovi),
 • zadrževanje fantov v dekliškem nadstropju v mešanih vzgojnih skupinah, brez dovoljenja vzgojitelja,
 • nepooblaščena uporaba osebnih ali domskih tehničnih pripomočkov,
 • žaljiv odnos do otrok, delavcev Doma in drugih oseb,
 • izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v življenje v Domu,
 • nedovoljeni izhodi, nagovarjanje otrok na beg in v dejavnosti, s katerimi je ogrožena njihova varnost in zdravje,
 • neopravičena odsotnost, oz. nepravočasna vrnitev v Dom,
 • zadržanje denarja, telefona ali drugih nedovoljenih stvari,
 • barantanje s predmeti, prodajanje svojih ali tujih stvari,
 • nepooblaščeno snemanje, fotografiranje ipd., nedovoljena uporaba posnetkov tako otrok kot odraslih oseb,
 • nasilno vedenje (fizično, psihično, spolno) in/ali ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih,
 • namerno povzročanje škode,
 • popolno zavračanje kakršnekoli strokovne pomoči…

Najtežje kršitve so:

 • konstantno ponavljanje težjih kršitev,
 • nasilno izražanje nestrpnosti do soljudi,
 • grobo verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje do soljudi,
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, omogočanje uživanja ter uživanje alkohola ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc, kljub večkratni predhodni obravnavi,
 • prodajanje ali razpečevanje prepovedanih psihoaktivnih substanc ali nasilno napeljevanje k uživanju le teh,
 • grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja v Domu,
 • uporaba predmetov, ki so namenjeni poškodovanju drugih,
 • povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju …


Možni vzgoji ukrepi

 • pogovor z otrokom
 • pogovor, v katerega so vključeni tudi starši/rejniki/skrbniki
 • otrok napiše poročilo o dogodku
 • omejitve ali ukinitve ugodnosti ( TV, računalnik, mobitel, druženje z ostalimi, udeležba na interesnih dejavnostih, tedenski nakup, gibanje izven skupine, odhod domov ob vikendih, vožnja domov z domskim prevozom…)
 • začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru skupinske ali domske skupnosti
 • dodatne delovne zadolžitve (bolj zahtevne skupaj z vzgojiteljem):
  o  opravljanje del v skupini, ki so izven trenutnega opisa njegovih zadolžitev (npr. popravilo namerno poškodovanih predmetov, dodatno čiščenje posameznih skupinskih prostorov, pomivanje oken, pleskanje sten sobe, …)
  o  zaposlitve v skupnih prostorih zavoda (dodatno čiščenje zavodskih površin in prostorov, odstranjevanje nedovoljenih napisov s sten…)
  o  v okolici zavoda (dodatno pobiranje smeti, pometanje dvorišča, odstranjevanjeodpadlega listja, odmetavanje snega, urejanje gredic in hišk, urejanje peskovnika…)
  o  dodatno čiščenje zavodskih službenih vozil
 • dodatno učno delo
 • povečan nadzor
 • odvzem naprav ali predmetov, s katerimi otrok ogroža varnost ali onemogoča nemoteno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela
 • povrnitev namerno povzročene škode
 • družbeno koristno delo
 • zagovor pred vzgojiteljskim zborom
 • omejitve nekaterih pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi otrok ali v povezavi z nadstandardnimi storitvami Doma (npr. se ne dovoli sodelovanje na valeti, prepove udeležba na zaključnem izletu vzgojne skupine, prepove obiskovanje različnih treningov…)
 • začasna umaknitev iz skupine oz. v drugo skupino, če otrok kljub opozorilom in dogovorom nadaljuje z motečim vedenjem
 • v primeru najhujših kršitev (kadar otrok moti učni proces in onemogoča učenje drugih učencev, ogroža varnost, vsakodnevno nedovoljeno izostaja od pouka, bega, permanentno krši šolska in domska pravila, permanentno ponižuje druge otroke ipd.), se zanj lahko organizira individualni pouk, učenje in delo v prostorih vzgojne skupine, pod strokovnim nadzorom učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev
 • premestitev otroka v drugo vzgojno skupino
 • otroka se vključi v program zdravljenja zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, težjih psihičnih težav, motenj v prehranjevanju ipd.
 • dogovor vseh udeleženih, da za določen čas otrok vrne domov in bo deležen posebne strokovne obravnave,
 • ob kaznivem dejanju prijava na policijo
 • sklic izrednega sestanka strokovne skupine, ki spremlja in evalvira individualizirani vzgojni načrt dotičnega otroka
 • možen dogovor o predčasnem odpustu oz. premestitvi iz zavoda, kot skrajnem ukrepu

Dom lahko oblikuje in izvaja tudi druge potrebne ukrepe, ki se sproti evidentirajo.

Povzeto po dokumentu Pravila domskega reda, kjer najdete podrobnejše opisani in razdelani vzgojni postopki in ukrepi za posamezne kršitve pravil.

Dostopnost