Pravice in dolžnosti otrok v vzgojni ustanovi

OTROK/MLADOSTNIK IMA PRAVICO, DA:

 1. je obravnavan v skladu s pravili domskega reda
 2. mu je zagotovljeno enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 3. se spoštuje njegova osebna integriteta, dostojanstvo, zasebnost, drugačnost in da je upoštevan,
 4. se pogovarja, izraža svoje mnenje, čustva na primeren način in brez strahu,
 5. ima ustrezne pogoje in ustrezno obravnavo, je upoštevan s strani drugih
 6. se izobražuje, uči, obiskuje pouk,
 7. nadaljuje šolanje še dve leti, če po končanem osnovnošolskem izobraževanju nima končanih devet razredov osnovne šole,
 8. je iz zdravstvenih ali drugih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri določenih vzgojno – izobraževalnih dejavnostih,
 9. ima pravico do nemotenega učenja, učne ure,
 10. ima individualno pomoč, je deležen ustrezne učne pomoči vzgojiteljev, učiteljev, vrstnikov, prostovoljcev …,
 11. pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 12. ima zdravo, čisto, varno in urejeno bivalno okolje,
 13. ima zdravo prehrano in možnost kulturnega prehranjevanja,
 14. mu je zagotovljena varnost osebne lastnine,
 15. koristno izrabi svoj prosti čas, da se udejstvuje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih,
 16. lahko po svojih sposobnostih in zmožnostih sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vzgojni ustanovi individualno in skupinsko,
 17. ima pravico do počitka,
 18. ima ničelno toleranco do nasilja,
 19. se mu nudi varnost in zaščita pred vsemi oblikami nasilja, da se ga fizično in psihično zaščiti, če je ogrožen,
 20. je urejen in vremenu primerno oblečen
 21. ima varen prevoz,
 22. ima telefonske in druge stike ter uporablja telefone v skladu s pravili Doma (v kolikor te pravice staršem niso bile sodno odvzete)
 23. starši oz. zakoniti zastopniki sodelujejo pri njegovi vzgoji in izobraževanju,
 24. ne dovoli nenapovedanega ali nedogovorjenega fotografiranja ali snemanja in objavljanje posnetkov s strani drugih otrok ali drugih oseb,
 25. ima zagotovljeno ustrezno zdravstveno varstvo in oskrbo,
 26. lahko primerno zastopa Dom, v skladu z LDN OŠ in Doma, se udeležuje ekskurzij, izletov, projektov in ostalih podobnih aktivnosti.

 

DOLŽNOSTI OTROKA/MLADOSTNIKA SO, DA:

 1. se ravna v skladu s pravili domskega reda in jih spoštuje,
 2. ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 3. spoštuje pravice drugih otrok/mladostnikov in delavcev Doma, ima spoštljiv odnos do vseh in vsakogar, z upoštevanjem osebnih značilnosti, drugačnosti,
 4. upošteva in spoštuje mnenje, čustva drugih,
 5. upošteva vse udeležence v vzgoji in izobraževanju,
 6. redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, izpolnjuje učne obveznosti in naloge, drugih otrok in strokovnih delavcev ne ovira in ne moti pri delu,
 7. v primeru nadaljevanja šolanja po končani osnovnošolski obveznosti, izpolnjuje svoje učno-vzgojne in druge obveznosti, spoštuje hišni red in pravila Doma,
 8. po odsotnosti od učno – vzgojnih dejavnosti (zaradi bolezni, drugih obveznosti…) nadoknadi zamujeno in prinese potrdilo ali opravičilo o vzroku izostanka,
 9. ne moti učne ure in učenja drugih,
 10. sprejema tako individualne kot druge oblike in vsebine pomoči,
 11. aktivno sodeluje v vzgojnem procesu, upošteva navodila in nasvete za njegov osebnostni razvoj,
 12. skrbi za čisto in urejeno bivalno okolje, odgovorno opravlja dežurno ter ostala dogovorjena dela in naloge, sodeluje pri urejanju Doma in domske okolice ter spoštuje naravo in živali,
 13. se pri jedi obnaša kulturno in spoštljivo ravna s hrano,
 14. varuje in odgovorno ravna z lastnino vzgojne ustanove ter spoštuje svojo in tujo lastnino,
 15. upošteva in spoštuje družbeno veljavna pravila za posamezne dejavnosti,
 16. sodeluje v življenju in dejavnostih skupine in Doma,
 17. ne moti nočnega počitka in upošteva hišni red,
 18. ne ogroža ostalih otrok in sporoča o morebitnem nasilju,
 19. skrbi za lastno varnost in varnost drugih, ne prinaša nevarnih predmetov in snovi, s katerimi bi ogrozil sebe ter druge,
 20. skrbi za urejena in vremenu primerna oblačila,
 21. na potovanju skrbi za svojo in tujo varnost,
 22. neguje spoštljiv odnos in komunikacijo s starši (oz. zakonitimi zastopniki)
 23. spoštuje in upošteva starše /zakonite zastopnike in njihove nasvete,
 24. varuje osebne podatke v skladu s predpisi, upošteva prepoved fotografiranja ali snemanja in objavljanja posnetkov drugih v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov,
 25. upošteva navodila zdravstvenega in vzgojnega osebja ob okrevanju in skrbi za svoje zdravje,
 26. primerno zastopa Dom v vseh oblikah, ki jih le – ta organizira.

Povzeto po dokumentu Pravila domskega reda.

Dostopnost