Socialno pedagoško delo s pomočjo živali

UVOD

Kadar v vzgojnem domu razmišljamo, da bi otrokom ponudili bolj atraktivne dejavnosti, s katerimi bi jih lažje pritegnili k sodelovanju, v temeljih seveda upoštevamo njihove individualne karakteristike in potrebe. Posebno mesto morajo imeti njihovi interesi, sposobnosti in vzroki, zaradi katerih so bili nameščeni v zavod. Iz navedenih razlogov se pri nas odločamo za programe in dejavnosti, v katerih je z otroki lažje vzpostaviti sproščen in pristen medosebni odnos. Prosti čas je za takšne aktivnosti kot ustvarjen. Že desetletja si dovolimo biti drzni, podporo najti v sebi in prevzeti odgovornost za nekaj, kar je bilo v vzgojnih zavodih še nedolgo tega tabu – vključevanje živali. Marsikatera prosta ura in dvomi od zunaj so se bogato obrestovali, tako v skupinskem kot individualnem delu z otroki.

Otroci in mladostniki, ki so bili nameščeni v zavod se soočajo z velikimi težavami v komunikaciji in odnosih s soljudmi. Njihovi nesprejemljivi vedenjski vzorci se konstantno ponavljajo in utrjujejo, predvsem vedenja, zaradi katerih jih okolje vse bolj zavrača in etiketira kot tiste, »ki bi lahko, pa nočejo«. Vse bolj zavračajo vsakršno avtoriteto, ki se jim želi približati.

Po Mooru poznamo zato tri osnovna pravila:

  1. otroka moramo razumeti, še preden ga poskušamo vzgajati,
  2. ne ukrepajmo proti napakam, temveč za manjkajoče in
  3. ne le otroka, spremeniti je treba tudi njegovo okolje.

Vendar pa, odnose in ponujeno pomoč pedagoških in svetovalnih delavcev nekateri otroci, še posebej mladostniki, kategorično zavračajo, zanje so nedosegljivi. Običajni načini in poti ponovne integracije v takih primerih pogosto odpovedo. Živali so lahko odlični mediji za vzpostavitev dobrega odnosa s pedagogom oz. terapevtom in uspešno dopolnjujejo ostale metode dela.

POMEN IN ZGODOVINA DEJAVNOSTI

Tako terapija s pomočjo živali kot tudi druge oblike vplivanja z njihovo pomočjo vsebujejo najprej zaposlitve okoli te živali: opazovanje, dotikanje, cartanje, nego, oskrbo, vodenje itd. Z živaljo igramo kontaktne igre ali fantazijsko potovanje. Lahko se z njo primerjamo, jo občudujemo, se skupaj z njo učimo, pustimo se voditi, se nanjo naslonimo … Žival nam ponuja ogromno možnosti, a hkrati postavlja meje. Na podlagi te dinamike se razvijejo psihoterapevtsko uporabni odnosi, komunikacija, skupinske strukture, transferji in mnogo drugih vsebin. Meje med aktivnostjo in terapijo v praksi niso ostro določene. Z drugimi besedami, s kvalitetno in strokovno izpeljanimi dejavnostmi ter z živaljo, ki ustreza pogojem takšne obravnave, lahko dosegamo zelo dobre, tudi terapevtske rezultate. Pri naših otrocih so ti rezultati toliko bolj pomembni, saj imajo le-ti prav na omenjenih področjih velike primanjkljaje.

Dejavnosti s pomočjo živali v našem vzgojnem domu v svoj program vključujemo že desetletja. Odnosu človek-žival dajemo posebni pomen. Izkušnje kažejo, kakšne koristi za naše otroke prinaša že sama prisotnost živali. Daje jim občutek sprejetosti, ob njej so sproščeni, se lažje vključijo v komunikacijo s soljudmi, izražajo svoja skrita čustva in se učijo reševati različne življenjske situacije. V očeh živali pa je človek čisto posebna oseba, ne glede na njegovo kariero, (ne)uspehe, šolske ocene ali videz – sprejme ga brezpogojno. Razvijajo se različne interakcije, spoznavanje, učenje, medsebojno vplivanje, prenosi … Iskreno reagiranje živali omogoča graditev novega zaupanja in opazovanje lastnega vedenja. Na otroka žival ne deluje kot človek, obremenjen z moralnimi vrednotami in predsodki. Vse ljudi enako ceni in vzpostavlja enak kontakt tudi s socialno najbolj izoliranimi.

Žival pri otrocih zmanjšuje napetosti in strah. Je motivator in spodbuja samorealizacijo. Otroci, nekateri med njimi prvič, ob tem doživljajo svojo lastno uspešnost. Žival deluje kot socialni katalizator in ustvarja odnose med vsemi prisotnimi, tako otroki kot odraslimi. Otrok gradi v odnosu do živali in ostalih članov skupine občutek pripadnosti, je spet v središču pozornosti. Na novo pridobiva sposobnosti socialnega funkcioniranja, večje samozaupanje, pozitivne izkušnje z lastnim telesom, dejanji in čustvi. Prednost spoznavanja na takšen način je tudi neobremenjujoče okolje, odmaknjeno od šolskega, zavodskega ter konfliktnega v družini. Otroci so dejavnosti deležni v prostem času, kot neke vrste interesne dejavnosti.

Pri nas so vključevanje psa v vzgojne skupine, analiziranje učinkov in uporaba pozitivnih spoznanj timsko delo, v katerem sodelujemo prostovoljec z znanjem o živali / terapevt, psihologinja in sama kot strokovna vodja programa. Naše delo je bilo na Zavodu RS za šolstvo priznano kot inovacijski projekt, saj smo edini vzgojni zavod, ki dejavnost permanentno in že dalj časa izvaja v svojem rednem programu. Poglavitna cilja, ki sta nas pri inovacijskem projektu vodila, sta bila dokazovanje pozitivnih učinkov metode dela in izvajanje dejavnosti s pomočjo psa za kolikor je le mogoče otrok, ki so si je želeli. To počnemo še danes.

S PSIČKO ELLI V LETIH 2018 IN 2019

Od lani v dejavnost redno vključujemo terapevtsko psičko Elli. Skupaj z njo v Dom prihaja mentorica Anita Pertoci. Kot vodnica zaključuje Podiplomski študij za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali na dunajski veterinarski fakulteti. Šolanje je priznano s strani krovne evropske organizacije za terapijo s pomočjo živali ESAAT ( Europian Sociaty for Animal Assisted Therapy). Kot terapevtski par prihajata v Dom vsak drugi ponedeljek. Začrtani program mentorica izvaja v prisotnosti strokovnega delavca, ki sodeluje tudi pri evalvaciji srečanj.

Otroci s posebnimi potrebami so bili v življenju za marsikaj prikrajšani in morajo nadoknaditi veliko zamujenega. Kako se jim bomo približali je odvisno od zaupnega odnosa, ki ga vzpostavimo z njimi. Obsojanje in moraliziranje nam pri tem pač ne pomagata. Kot dobra dopolnitev metod, ki jih lahko pri svojem delu z ljudmi uporabimo, pa sta ravno aktivnost in terapija s pomočjo živali. Pes nikoli ne kritizira, ne obsoja, vsakega sprejme z njegovimi napakami in pomanjkljivostmi.

»Živali ti dajo sebe in  računajo nate. Delo je skrajno odgovorno, a v zameno za trud  dobiš nepopisen občutek, da si bil zraven, ko je nekomu poskočilo srce ali bil priča nekomu, ki se je zaradi živali lažje soočil z življenjem…« (A. Pertoci)

Vtisi otrok

INOVACIJSKI PROJEKT
KINOLOŠKO-DOŽIVLJAJSKE URICE
SOCIALNO PEDAGOŠKO VPLIVANJE S POMOČJO ŽIVALI-PSA
V VZGOJNEM DOMU

Vodja projekta: Kamila Kramarič
Izvajalca: Stela Kovačič, Vekoslav Potočnik

Pozitivni učinki dejavnosti s pomočjo psa na čustvovanje, vedenje, socialne kompetence in odnose s soljudmi pri populaciji otrok/mladostnikov v vzgojnem zavodu Rezultati izvajanja dejavnosti s pomočjo psa, pri delu z otroki oz. mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami kažejo, da pri mnogih otrocih in mladostnikih ta metoda prinaša pozitivne rezultate. Otroci s posebnimi potrebami takšne dejavnosti sprejmejo odprtih rok, saj so prav oni najbolj oškodovani ravno na področjih, na katerih te metode prinašajo najboljše rezultate: od čustvovanja, odnosov in komunikacije, do razvijanja osebnostnih lastnosti, sposobnosti in vedenj. Prisotnost živali nima le vzgojnih, izobraževalnih in/ali sprostitvenih učinkov, temveč lahko tovrstne učinke dober strokovnjak, ki ima tako občutek za delo z ljudmi kot za delo s psom, izkoristi celo v terapevtske namene – s pomočjo psa najde pot do otroka, ga spoznava, mu pomaga predelovati njegove osebne težave in konflikte, ga usmerja naprej in mu pomaga terapevtske učinke prenesti na nova področja, v nova okolja.

Evalvacija inovacijskega projekta: Socialno pedagoško delo s pomočjo živali

Izvajalca dejavnosti / mentorja: vzgojiteljica Stela Kovačič in zunanji sodelavec Vekoslav Potočnik
Vodja projekta: Kamila Kramarič

Otroci so skozi svoje občutke in osebna razmišljanja odkrito odgovarjali tudi ob koncu leta, ko smo pripravili evalvacijo projekta.
Zelo realno so se ocenili in presenetljivo podrobno ter odkrito opisali svoja doživljanja pri dejavnosti in posamezne občutke, ki so zelo pozitivno naravnani. Sebe in svoje težave vidijo izboljšane oziroma odpravljene. Vsi so prepričani v učno uspešnejše in bolj odgovorno šolsko leto, v izboljšanje odnosov tako z vrstniki kot domačimi, manj konfliktnosti in večjo komunikativnost.

Evalvacija IP vrednotena skozi vprašalnike je tako pokazala zelo pozitivne rezultate in vrednotenje s strani vključenih otrok, kot tudi s strani njihovih matičnih vzgojiteljev ter mentorjev. Rezultati dokazujejo močno potrebo po takšni vrsti dejavnosti, širjenju le te in uvajanje v vsakodnevno življenje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Strokovni članek o našem projektu tudi v Reviji Didakta

V 179. številki revije Didakta, letnik 2015 je vodja projekta in strokovna vodja doma Kamila Kramarič objavila članek, v katerem je naš inovacijski projekt socialno pedagoškega dela s pomočjo živali podrobneje predstavljen.

Vabljeni k branju članka na straneh 23 – 31 …

VIR:
Revija Didakta 179, marec/april 2015

V 191. številki revije Didakta, letnik 2017 je strokovna vodja doma Kamila Kramarič objavila članek, ki govori o medsebojnih odnosih in psu kot pomočniku pri vzgoji otrok in mladostnikov.

Vabljeni k branju članka na straneh 18-23.

VIR:
Revija Didakta 191, junij 2017

Dostopnost