3. skupina

Znotraj Doma je tretja vzgojna skupina v šolskem leti 2018/19 dekliška. Skupino predstavlja šest deklet, ki se med seboj poznajo že iz preteklega šolskega leta. Večina deklet je starejših in obiskuje predmetno stopnjo pouka v OŠ Veržej.

Delo vzgojiteljev v izključno dekliški skupini deklet s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami predstavlja specifiko znotraj dela z otroci s posebnimi potrebami. Od vzgojiteljev zahteva posebna znanja in veščine, predvsem na področju osebnostne psihologije in sposobnosti poglobljene emocionalne percepcije glede na potrebe posameznih deklet. Tudi vsakdanjik deklet zahteva od vzgojiteljev dodatne prilagoditve, predvsem kar se tiče sposobnosti upravljanja in pomoči dekletom pri vsakodnevnih opravilih, ki so namenjena za dobrobit posameznice ali celotne skupine.

Poudarki na pedagoškem delu vzgojiteljev tretje vzgojne skupine v novem šolskem letu izhajajo iz opažanj skupinske dinamike minulih let z vsemi svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Splošni poudarki pedagoškega dela bodo namenjeni izgradnji in utrjevanju pozitivne socialne skupinske klime z medsebojnim upoštevanjem, sprejemanjem in spoštovanjem medosebnih individualnih razlik – predvsem tistih, ki definirajo posameznega člana skupine kot individuuma in ki pripomorejo k pozitivnosti socialne skupinske klime.

Konkretneje pa bomo vzgojitelji dekliške vzgojne skupine v tem šolskem letu 2018/19 več pozornosti, časa in energije posvetili naslednjim ciljem:

  • razvoju čustvenega opismenjevanja,
  • oblikovanju primernejših oblik empativnih sposobnosti deklet,
  • ozaveščanju večplastnosti pomena in učinkov medsebojne komunikacije,
  • iskanju in definiranju optimalnejših oblik reakcij na socialne dražljaje medvrstniške okolice,
  • sprotni skrbi deklet za urejenost in čistočo bivalnih prostorov,
  • sprotni skrbi deklet za urejenost in čistočo osebne garderobe in primerno količino le-te,
  • sprotni skrbi za urejenost šolskih potrebščin in opravljanju šolskih obveznosti.
Dostopnost